Všeobecné obchodné podmienky

9 minút čítania Publikované: 22 Január 2021

Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Používateľmi aplikácie SocialProof.sk

1. Základné ustanovenia

 • 1.1. „Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu s názvom WebAuditor.sk, ktorá je dostupná na webovej adrese https://webauditor.sk. Aplikácia funguje na princípe SaaS (software-as-a-service). Hlavnou náplňou Aplikácie je poskytovať používateľom možnosť analýzy návštevníkov webových stránok, na ktoré si Používateľ nahrá špeciálny kód. Vďaka tomuto kódu vieme poskytnúť analytické údaje.
 • 1.2. „Prevádzkovateľ“ je Tomáš Novák, IČO: 51842998, s miestom podnikania Kostolná 248/6, 900 24 Veľký Biel. Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec, registrácia č. 140-22591. Prevádzkovateľ je neplatcom DPH.
 • 1.3. „VOP“ znamenjú tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 • 1.4. „Zmluva“ znamená zmluvu, ktorú uzavrel Používateľ a Prevádzkovateľ, ktorej predmetom je možnosť využívať Aplikáciu Používateľom za podmienok uvedených v týchto VOP.
 • 1.5. „Používateľ“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu (mimo Prevádzkovateľa).
 • 1.6. „Používateľský profil“ znamená neverejnú časť aplikácie, ktorá je prístupná Používateľovi po prihlásení sa do systému pomocou jeho zvolených údajov pri Registrácii.
 • 1.7. „Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu používateľského mena a heslo, ktoré si Používateľ zvolil pri registrácii do Aplikácie.

 

2. Proces uzatvorenia zmluvy

 • 2.1. Používateľ pri registrácií súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Na tejto stránke sú zároveň dostupné tieto VOP.
 • 2.2. Za účelom uzatvorenia Zmluvy je Používateľ povinný pri registrácií uviesť svoju emailovú adresu, na ktorú bude Používateľovi zaslaný textový odkaz za účelom autorizácie.
 • 2.3. Po kliknutí (potvrdení) na autorizačný textový odkaz v emaily bude Používateľov účet schválený a zároveň tým súhlasí s prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy.
 • 2.4. Uzatvorením zmluvy vstupujú v účinnosť nasledujúce ustanovenia VOP.

 

3. Predmet zmluvy

 • 3.1. Prevádzkovateľ udeluje Používateľovi právo používať Aplikáciu za podmienok uvedených na webe a v rozsahu. ktorý prináleží jeho tarifu.
 • 3.2. Všetky majtekové práva ohľadom Predmetu zmluvy prináležia Prevádzkovateľovi..

 

4. Používanie aplikácie

 • 4.1. K používaniu Aplikácie je potrebný internetový prehliadač a prístup k Internetu.
 • 4.2. Na základe registrácie Používateľa môže po prihlásení pristupovať do svojho Používateľského účtu a dashboardu Aplikácie.
 • 4.3. Prístup k Používateľskému kontu je zabezpečený pomocou prihlasovacích údajov (email a heslo). Používateľ sa zaväzuje uchovávať mlčanlivosť ohľadom svojich prihlasovacích údajov a nezdieľať ich s tretími osobami.
 • 4.4. Používateľ nemá právo si zriadiť viac ako jeden Používateľský účet.
 • 4.5. Prevádzkovateľ je oprávnený Používateľovi zablokovať alebo odstrániť Používateľský účet v prípade, keď ak sa Používateľ neprihlási do aplikácie dlhšie ako 6 mesiacov, alebo v prípade, kedy Používateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z VOP. Odstránením Používateľského účtu dojde k vymazaniu všetkých dát spojených s Používateľským účtom v rámci Aplikácie.
 • 4.6. Používateľ berie na vedomie, že môže dôjsť k dočasnému prerušeniu dostupnosti Aplikácie a to predovšetkým z dôvodu aktualizácie alebo údržby Aplikácie alebo tretími stranami. Tretími stranami sa rozumie Poskytovateľ hostingu, na ktorom Aplikácia beží.
 • 4.7. Prevádzkovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť kedykoľvek odstaviť, zmeniť alebo ju zneprístupniť z príslušnej domény https://webauditor.sk a to z akéhokoľvek dôvodu.
 • 4.8. Používateľ sa zaväzuje pri používaní Aplikácie jednať tak, aby jemu ani Prevádzkovateľovi nevznikla žiadna škoda, neboli porušené práva tretích osôb a nedošlo k poruśeniu právnych predpisov alebo ochrany osobných údajov.

 

5. Chod aplikácie a databáza

 • 5.1. Používateľovi je zákazané vyvíjať činnosti, ktoré by mohli viesť k narušeniu funkčnosti, bezpečnosti alebo chodu Aplikácie.
 • 5.2. Prevádzkovateľ a Používateľ týmto súhlasia s tým, že akékoľvek údaje vložené Používateľom do databázy Aplikácie sa automaticky stávajú súčasťou databázy Prevádzkovateľa. Používateľ však týmto nezískava nárok na akékoľvek právo k databáze.

 

6. Zodpovednosť za škodu

 • 6.1. Uzatvorením zmluvy si Používateľ uvedomuje, že za úspechy alebo neúspechy plynúce z používania Aplikácie nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 • 6.2. Používateľ sa týmto vzdáva práva na náhradu akejkoľvek škody od Prevádzkovateľa v súvislosti s jeho povinnosťami plynúcimi z VOP.

 

7. Ochrana osobných údajov

 • 7.1. Prevádzkovateľ je zo zákona povinný chrániť a zabezpečiť poskytnuté osobné údaje. Prevádzkovateľ využíva rôzne zabezpečovacie technológie k tomu, aby boli osobné údaje čo najlepšie chránené pred neoprávneným sprístupnením alebo zneužitím.
 • 7.2. Podrobné informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkaze:
 • 7.3. Je na vašej zodpovednosti, aby ste pri používaní služby a zhromažďovaní akýchkoľvek osobných údajov službou, dodržiavali všetky platné právne predpisy. Spoločnosť WebAuditor.sk, ktorú zastupuje Tomáš Novák (Prevádzkovateľ) sa zrieka všetkej zodpovednosti za straty, odcudzenie alebo neoprávnené získávanie osobných údajov (bez získania GDPR súhlasu návštevníka webovej stránky Používateľa) pomocou našej Aplikácie.

 

8.  Reklamácia a technická podpora

 • 8.1. Všetky služby sú poskytované výlučne elektronicky. Predmetom zmluvy nie je dodanie tovaru, preto sa na Aplikáciu nevzťahujú ustanovenia zákona o reklamácií.
 • 8.2. Technická podpora Prevádzkovateľa je dostupná emailom na info@webauditor.sk

 

10. Záverečné ustanovenia

 • 10.1. Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • 10.2. Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP je alebo sa stane neplatným, nebude to mať za následok neplatnosť Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok ako celku, ani iných ustanovení Zmluvy a VOP.
 • 10.3. Používateľ prehlasuje, že si tieto VOP prečítal, ich obsahu porozumel a význam všetkých ustanovení a doložiek mu bol vysvetlený. Zároveň v plnom rozsahu a bez výhrad ich prijíma, čo potvrdzuje odoslaním registračného formulára. Používateľ ďalej prehlasuje, že tieto VOP neobsahujú žiadne ustanovenie alebo doložku, ktoré by boli pre Používateľa nezrozumiteľné alebo zvlášť nevýhodné.
 • 10.4. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť. Zaväzuje sa však, že bude Používateľovi zmena VOP oznámená prostredníctvom emailu, na adresu, ktorú Používateľ vyplnil pri registrácií. Používateľ má v takomto prípade právo zmenené VOP odmietnuť. Tým však predmet zmluvy medzi ním a Prevádzkovateľ zanikne vo výpovednej dobe - 1 kalendárny mesiac. Po tomto dátume bude Používateľský účet z databázy odstránený.
 • 10.5. Každá nová verzia VOP je vždy dostupná na webovej stránke Prevádzkovateľa https://webauditor.sk.sk/page/vseobecne-obchodne-podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 22.1.2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP.